Cześć, mam na imię Maciej!

Naprawdę się cie­szę, że Cię tu widzę. Pewnie tego nie wiesz, ale jestem geekiem i aspi­ru­ją­cym mini­ma­li­stą. Lubię wła­sno­ręcz­nie upie­czo­ną piz­zę, popcor­no­we kino oraz powie­ści Stanisława Lema. Nie lubię pobie­ra­nia krwi i sta­nia w kolej­kach. Aktualnie miesz­kam we Wrocławiu – moim zda­niem, to super mia­sto, serio. Zawodowo, gra­fi­kam i detep­czę dla klien­tów mię­dzy­na­ro­do­we­go kor­po z bran­ży tłu­ma­czeń i loka­li­za­cji tre­ści zaj­mu­ją­ce­go się m. in. two­rze­niem doku­men­ta­cji tech­nicz­nej dla prze­my­słu. Teraz Twój ruch, śmia­ło się­gnij po wię­cej – ikon­ki widocz­ne poni­żej prze­nio­są Cię do waż­nych dla mnie miejsc. Dzięki nim może­my też zła­pać kon­takt i tro­chę się zako­le­go­wać. Do miłe­go!