Z czasem nie wygrasz

Zawsze uwa­ża­łem, że praw­dzi­we życie zde­fi­nio­wa­ne jest przez „wiel­kie rze­czy” – rato­wa­nie życia, prze­ło­mo­we wyna­laz­ki, wpływ na kul­tu­rę…

Ostatecznie oka­zu­je się to jed­nak być niczym w obli­czu boskich moż­li­wo­ści (wer­sja dla wie­rzą­cych) lub potę­gi kosmicz­nych sił (wer­sja dla nie­wie­rzą­cych).

Nasze życie oka­zu­je się być nic nie­zna­czą­cym ułam­kiem tej ukła­dan­ki.
W takim ukła­dzie „wiel­kie rze­czy“ są niczym. Można prze­żyć swój czas na Ziemi zwy­czaj­nie i odci­snąć w Kosmosie dokład­nie takie samo pięt­no, jak ludzie zmie­nia­ją­cy świat!

Chcesz robić coś, co zmie­ni histo­rię ludz­ko­ści – rób to. Możesz też kształ­to­wać tyl­ko swo­ją histo­rię. Niezależnie od ska­li dzia­łań zawsze koń­czy się tak samo…

Memento mori.

Czas zatrze wszyst­ko!